Dezinfekavimo skystis rankoms Masterio Clean ET

Aprašymas

Dezinfekavimo priemonė rankoms . Veiksmingai kovoja su bakterijomis, virusais, grybeliais ir mielėmis, turi dezinfekavimo, valymo ir biocidinių savybių.

Sudėtis: 1 litras skysčio – veiklioji medžiaga: 70–80% etanolis, pagalbinės medžiagos: vanduo 19–20%, glicerinas 1–3%.

Atsargumo priemonės: H225 – labai degus skystis ir garai; H319 – dirgina akis; H304 – mirtinas prarijus ir patekus į kvėpavimo takus; P210 – Laikyti atokiau nuo šilumos, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų ugnies šaltinių. Nerūkyti; P370 + P378 – gaisro atveju: gesinimui naudokite anglies dioksidą (CO2), gesinimo miltelius arba vandens purškiklį; P403 + P235 – Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite vėsioje vietoje; P501 – Turinį / talpyklą išpilkite pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Talpa: 5L, 30L, 200L